UWAGA! Masz wyłączoną obsługę JavaScript, która jest niezbędna do poprawnej pracy ze stroną, kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak ją włączyć

REGULAMIN USŁUGI

Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2021 r.

 1. Definicje
  • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady i warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu Usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 polskiej ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy
  • Usługa - usługa oznaczona, jako prywatnyDNS.pl dostarczana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem funkcjonalności panela WWW, polegająca na umożliwieniu użytkownikowi kontrolowania i analizowania ruchu DNS wysyłanego z urządzeń Usługobiorcy, a skierowanych do usługi prywatnyDNS.pl
  • Usługodawca – BLACKBRIAR Sebastian Mrozik, ul. Skarbka z Gór 51, 03-287 Warszawa, NIP: 7122765316, REGON: 146835310,
  • Usługobiorca – osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  • Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi
  • Okres abonamentowy – okres czasu jak miesiąc, rok, za który Usługodawca rozlicza wynagrodzenie za świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorcy
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi
  2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem
  3. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
  4. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
  5. Wszelkie prawa do Usługi i oraz zawartych na stronach Usługi treści przysługują Usługodawcy
 3. Warunki techniczne korzystania z Usługi
  1. Do prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Usługi, wymagane jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet m.in. smartfon, komputer stacjonarny lub przenośny spełniający następujące minimalne wymagania:
   1. system operacyjny:
    1. Android 9 lub nowszy
    2. iOS 14.4 lub nowszy
    3. Mac OS 11 lub nowszy
    4. Microsoft Windows 10 lub nowszy
   2. przeglądarka internetowa:
    1. Firefox w wersji 52 lub nowszej
    2. Chrome w wersji 55 lub nowszej
 4. Zasady korzystania z Usługi
  1. Poprzez założenie konta oraz akceptację Regulaminu zawierasz z Usługodawcą Umowę. Na jej podstawie udzielamy Ci niewyłącznej licencji na korzystanie w jednym czasie oraz na jednym stanowisku pracy z Usługi na podstawie jednego, indywidualnego loginu. Możesz korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem oraz wykorzystywać pobraną z Usługi dokumentację oraz konfigurację wyłącznie na własny użytek
  2. Udzielona licencja na Usługę dotyczy wszelkich pól eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie możesz:
   1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Usługi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
   2. tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Usłudze
   3. sporządzać kopii zapasowej Usługi
   4. obchodzić, modyfikować, usuwać, zmieniać ani w inny sposób manipulować jakimikolwiek zabezpieczeniami stanowiącymi część Usługi
 5. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca dokłada wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Usług, zgodnie z Regulaminem, było poprawne. Jednakże nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Nieprawidłowe sytuacje, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie
  2. W czasie świadczenia Usługi mogą występować przerwy, podczas których Usługobiorcy czasowo nie będą mogli z niej korzystać, np. dla celów wykonania konserwacji Usługi, zmian lub ulepszeń w jej pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Usługobiorców poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Usługi lub dedykowanych w tym celu podstronach
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie nieprawidłowej konfiguracji, opóźnień w dostarczeniu odpowiedzi, przerw w działaniu lub świadczeniu Usługi, chyba, że wynika to wyłącznie z winy umyślnej Usługodawcy
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Usługi, niezależnie od sposobu jego wykorzystania
  5. Maksymalna wysokość odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy nie może przekroczyć średniego jednomiesięcznego (30 dni) wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy przekazanego przez Usługobiorcę
  6. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową konfigurację Usługi do działania na swoich urządzeniach
 6. Płatności
  1. Usługobiorca dokonuje opłaty abomanentowej za Usługę zgodnie z wybranym pakietem, zawartym na stronie Usługi i Okresem abonamentowym
  2. W przypadku braku wniesienia opłaty abonamentowej przed upływem terminu ważności wybranego przez Usługobiorcę pakietu, Usługodawca po przekroczeniu terminu jego ważności zmieni pakiet Usługobiorcy na bezpłatny (lub usunie całkowicie konto) oraz wszelką konfigurację
  3. Informacja o akceptowanych sposobach płatności dostępna jest po zalogowaniu do Usługi w zakładkach profilu Usługobiorcy
  4. Usługodawca nie świadczy na rzecz Usługobiorców żadnych usług płatniczych ani nie odbiera od nich bezpośrednio płatności
 7. Odstąpienie od Umowy
  1. Usługobiorca będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Usługobiorca, zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prywatnydns.pl
  3. Wypowiedzenie Usługobiorcy nie będącym konsumentem jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone
  4. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Umowę uważa się za niezawartą
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie otrzymane, za niewykorzystany okres abonamentowy, od Usługobiorcy płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy
  7. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Usługobiorcę użyte do wykonania opłaty za Usługę, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie
  8. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie kierując do Usługobiorcy drogą elektroniczną oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone
  9. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu jakichkolwiek wpłaconych środków w przypadku:
   1. gdy Usługobiorca łamie postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności
   2. gdy Usługobiorca łamie przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 8. Reklamacje
  1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Usługi lub któregokolwiek z jej elementów, Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko Usługobiorcy
   2. adres poczty elektronicznej powiązany z kontem Usługi
   3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości
  3. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@prywatnydns.pl
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji
 9. Postanowienia końcowe
  1. Do Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do:

prywatnyDNS.pl
ul. Skarbka z Gór 51
03-287 Warszawa
email: kontakt@prywatnydns.pl

Od:

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Numer telefonu:


        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) odstępuję od Umowy.

Data rejestracji w Usłudze: ________________________________________________


Proszę dokonać zwrotu należności:

[ ] tym samym kanałem jaki dokonana była płatność, czyli ________________________________________________

[ ] na następujący numer rachunku bankowego:       __ ____ ____ ____ ____ ____ ____Podpis i data (tylko gdy formularz wypełniany w formie pisemnej)